Udviklingsmålene for bæredygtighed - Lullaby Planets bidrag

 Bæredygtighed bør spille en vigtig rolle i erhvervslivet. Hos Lullaby Planet ønsker vi at fokusere på bæredygtighed i alt, hvad vi gør. Bæredygtighed er ikke bare et sideaspekt for os, men en rød tråd. Selv det faktum, at Lullaby Planet ikke har eksisteret så længe i babyuniverset, forhindrer os ikke i at påtage os et socialt ansvar som virksomhed. 

Vi har gjort det til vores mål at bidrage til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling med vores online shop og vores egne produkter. Lullaby Planet er skabt med omtanke og fokus på de bæredygtige udviklingsmål, og derfor har vi fra den spæde start haft fokus på vores bidrag. Vi arbejder kontinuerligt på at øge vores bidrag.  
  

Lullaby Planet og FN's verdensmål for bæredygtig udvikling  

Hos Lullaby Planet arbejder vi med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, og hvordan vi kan bidrage til at nå dem. Vi har udvalgt 3 mål, hvor vi mener, at Lullaby Planet kan gøre en særlig indsats.   
I de følgende afsnit kan du læse mere om, hvordan Lullaby Planet bidrager til de enkelte delmål. 

 

Sundhed og Trivsel 

Dette mål har til formål at forbedre mødres og børns sundhed og velvære. Det har også til formål at reducere spredningen af sygdomme generelt. Lullaby Planet fører og forhandler kun produkter, der understøtter dette mål – dette gælder egen produktion såvel som videresalg af andre brands.
"Inden 2030: Slut med forebyggelige dødsfald blandt nyfødte og børn under 5 år, idet alle lande sigter mod at reducere dødeligheden blandt nyfødte til mindst 12 pr. 1.000 levendefødte og dødeligheden blandt børn under 5 år til mindst 25 pr. 1.000 levendefødte." (Delmål 3.2) 
Hos Lullaby Planet ligger delmål 3.2 os særligt på sinde, og via produktionen af vores sutter bidrager vi direkte til opfyldelsen af målet om at reducere dødsfald blandt nyfødte. Undersøgelser har vist, at brugen af sut kan bidrage til at reducere spædbarnsdødeligheden. 
Vores sutter overholder ikke kun de gældende normer og standarder (EN 1400), men er også tilpasset babyernes behov. Derfor tilbyder vi 3 forskellige typer sutter, som er designet til at opfylde forskellige sundhedsmæssige og emotionelle behov hos babyer. Vores sutter designet med fokus på at reducere potentielle uønskede effekter mest muligt. De er derfor udstyret med store lufthuller for at undgå hudirritation, og sutterne er formgivet, så de fordeler presset mod gummer og gane bedst muligt. Derfor er de bl.a. udstyret med et letvæktsskjold og en flad hals, der hvor gummerne/tænderne klemmer sammen om sutten. 
"3.9 Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomme som følge af farlige kemikalier, luft-, vand- og jordforurening og kontaminering reduceres væsentligt." (delmål 3.9) 
Vi bidrager til delmål 3.9. ved at sikre, at alle vores produkter er fri for skadelige kemikalier og stoffer for at beskytte både vores børn og miljøet. Vi samarbejder primært med europæiske virksomheder, fordi disse er forpligtet af alle europæiske normer og lovgivning. 
Vores sutter er garanteret fri for BPA, PVC og phthalater. Lullaby Planets egen tekstilkollektion er GOTS-certificeret, hvilket sikrer, at hele forsyningskæden opererer ansvarligt og etisk ift. miljø, samt sociale og arbejdsmæssige forhold. 
 

 

Anstændige jobs og økonomisk vækst  

Mål 8 handler om at fremme bæredygtig, inkluderende og økonomisk vækst med anstændigt arbejde for alle. Vi har fokus på dette mål inden for både vores egen virksomhed, men også hos de virksomheder, vi samarbejder med. Vi ønsker ikke blot at sikre anstændige jobs og økonomisk vækst internt i vores egen virksomhed men også eksternt hos vores samarbejdspartnere. 
Som handelsvirksomhed har vi en god mulighed for at påvirke vores omgivelser og forsyningskæde gennem vores valg af samarbejdspartnere. 
"Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder unge og personer med handicap, og lige løn for arbejde af samme værdi." (Delmål 8.5) 
Lullaby Planet som arbejdsplads forpligter sig til delmål 8.5. ved kontinuerligt at arbejde på at sikre anstændigt arbejde, hvor der ikke gøres forskel på baggrund af fx køn, alder eller personlige evner. Vi mener, at lønnen skal være baseret på arbejde og færdigheder og ikke på andre karakteristika. Hos os får alle lige muligheder.  
Vi ønsker at bidrage til at sikre, at vores medarbejdere er tilstrækkeligt beskyttet og giver dem et sikkert miljø. Med dette fundament sikrer vi, at vores medarbejdere udvikler deres potentiale og handler i organisationens interesse. Vi skelner ikke mellem forskellige medarbejdere. Hos os har fastansatte medarbejdere, studentermedhjælpere eller praktikanter alle den samme status.   
"Beskytte arbejdstagerrettigheder og fremme sikre og trygge arbejdsmiljøer for alle arbejdstagere, herunder vandrende arbejdstagere, især kvindelige vandrende arbejdstagere, og arbejdstagere med usikre ansættelsesforhold." (Delmål 8.8) 
Ift. delmål 8.8 kan vi hos Lullaby Planet særligt gøre en forskel ift. vores valg af samarbejdspartnere. Vi har et ansvar for at sikre, at vores produkter er produceret under ordentlige arbejdsforhold, og derfor samarbejder vi med certificerede virksomheder i de tilfælde, hvor parterne kommer fra lande uden for Europa, hvor arbejdstagerne ikke nyder den samme beskyttelse og savner tryghed og sikkerhed i deres arbejdsforhold. På denne måde bidrager vi gennem vores valg af samarbejdspartnere til at sikre arbejdstageres rettigheder i de virksomheder, vi har berøring med. 
"Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse, uddannelse eller erhvervsuddannelse, reduceres betydeligt." (Delmål 8.6) 
Som nævnt i det foregående afsnit giver vi også unge mennesker mulighed for at udvikle deres talent og færdigheder. Lullaby Planet ansætter løbende praktikanter, som arbejder selvstændigt på forskellige projekter i virksomheden. For mange unge mennesker vil vi ønsker at give unge mennesker mulighed for at få professionel erhvervserfaring og bidrage til at give dem en god og ordentlig første kontakt med erhvervslivet. 

 

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer 

Som navnet på det 12. mål antyder, har det til formål at skabe bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion i samfundet. Bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion betyder, at affald undgås eller reduceres i alle henseender. Desuden tager dette mål hensyn til producentens og forbrugerens økologiske fodaftryk. Et økologisk fodaftryk henviser generelt til brugen og forbruget af ressourcer.  
"Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcerne." (Delmål 12.2) 
Dette er også vigtigt hos Lullaby Planet. Vi ønsker at gøre en bevidst indsats for at bruge færre ressourcer, både i vores egen produktion og i produktionen af andre mærker i vores butik. Vi vælger vores samarbejdspartnere med omhu og anvender visse kriterier. Blandt dem er kriteriet, at vores partnere producerer ressourcerne effektivt. Dette gælder også for vores egne produkter og produktion.   
Vi er klar over, at plastik er fremstillet af naturlige råvarer, som er begrænsede. For at begrænse forbruget mest muligt er vi kontinuerlig på udkig efter alternative materialer til plast, ligesom vi reducerer forbruget, hvor det er muligt.  
Som en del af reduktionen af vores forbrug af plast har vi fx valgt at producere vores Lullaby Planet sut uden den klassiske suttering. Vi mener ikke, at den er nødvendig, og derfor bidrager den til unødigt materialeforbrug.  
Vores producent af sutter arbejde ligeledes målrettet på at reducere materialeforbruget, og genanvender fx al overskydende plast/restmateriale fra én produktion i den næste, så vores sutter på den måde er produceret uden unødigt materialespild. 
Alle vores egne produkter kommer i plastikfri emballage. 
Vi er opmærksomme på, at de materialer, vi bruger, er fremstillet af råvarer, som ikke kan produceres lokalt eller regionalt. Men vi sørger for, at vi samarbejder med partnere, der samarbejder med certificerede leverandører. Med denne tilgang ønsker vi at sikre en bæredygtig produktion og forbrug.   
"Inden 2030 skal affaldsproduktionen reduceres væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse." (delmål 12.5) 
Affaldshåndtering er et emne af stor betydning for os. I alle processer forsøger vi at reducere mængden af affald, der genereres, eller om muligt helt at undgå det. For at bidrage til dette mål har vi besluttet at udvikle vores egen emballage, som enten er (industrielt) komposterbar eller delvist genanvendelig. Desuden forsøger vi at undgå unødvendige materialer i vores emballage til forsendelse.    
"Inden 2030 skal vi sikre, at mennesker overalt har de relevante oplysninger og den nødvendige bevidsthed om bæredygtig udvikling og en livsstil i harmoni med naturen." (Delmål 12.8) 

  

Transparens og formidling af viden om bæredygtighed

Hos Lullaby Planet ser vi det som vores ansvar at give vores kunder relevant information om produkterne og de forskellige mærker i vores butik.  
Vi ønsker at være gennemsigtige for vores kunder og lade dem forstå, hvad der ligger bag Lullaby Planet-konceptet. Derfor forsøger vi at kommunikere grundigt og tydeligt, hvordan vores forskellige produkter og brands arbejder med bæredygtighed. Dette fremgår på det enkelte varekort, ligesom vi har lavet en artikel for hvert brand, hvor vi uddyber det enkelte brands indsats på området.  
Kun ved at arbejde sammen kan vi skabe en mere bæredygtig fremtid for os selv og den næste generation. 
Der er flere af FN’s verdensmål, som vi i en eller anden grad er i berøring med. Vi ønsker at være vores muligheder for at gøre en forskel bevidst, og derfor har vi listet nogle mål, som vi ikke arbejder med i samme grad som de 3, vi netop har gennemgået ovenfor – men som vi alligevel mener, vi har indflydelse på og et ansvar for at være os den indflydelse bevidst. Det drejer sig om: 
Mål 4: Kvalitetsuddannelse. Med vores butik og de produkter, vi tilbyder, ønsker vi at bidrage til uddannelse af høj kvalitet (mål 4). Vi fokuserer på legetøj, der støtter børn i deres udvikling og kreativitet på den bedst mulige måde. Desuden ønsker vi at dele vores viden om babyprodukter generelt med vores kunder. Vi deler de erfaringer, vi har gjort os inden for sutteproduktionen, med vores kunder i form af blogartikler. 
Mål 5 - Ligestilling mellem kønnene er et fokus i vores organisation. Vi ønsker at være en butik, hvor kønsstereotyper ikke spiller en rolle og opfordrer vores kunder til at tænke anderledes. Hos os kan drenge få en lyserød sut og piger en blå bamse. Vores produkter er ikke sorteret efter køn, men efter aldersgruppe eller anledning. Desuden er vi i stigende grad opmærksomme på brugen af et kønsneutralt sprog i vores virksomhed og i de daglige processer.  
En vigtig retningslinje i vores virksomhed er at reducere brugen af plastik, da dette har en negativ indvirkning på alle økosystemer. Ved fx at sælge produkter, der er fremstillet af genbrugsplast, har vi indflydelse på forebyggelsen af havforurening. Vi ser dette som en indirekte indflydelse på Mål 14 - Livet i havet.   
Mål 15 - Livet på land handler om beskyttelse af terrestriske økosystemer. Dette omfatter undgåelse af skovrydning, jordforringelse og tab af dyrearter. Ligesom de tidligere beskrevne mål er vi opmærksomme på, at vores produkter har en indvirkning på dette område. Derfor værdsætter vi partnere, der har forpligtet sig til at handle ansvarligt i de forskellige økosystemer uden at forårsage for stor skade på dem.